ლოცვანი მარხვისანი

მსგავსად ცისკრისა მოგვფინა ჩვენ სინანულისა
ნათელი ჟამმან ყოვლად წმიდისა მარხვისამან

ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.

დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.*

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, ამინ.

უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ მეუფესა ჩვენსა ღმერთსა;
მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ და შეუვრეთ ქრისტესა მეუფესა ღმერთსა ჩვენსა;
მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა მეუფესა და ღმერთსა ჩვენსა;

მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უსჯულოებაი ჩემი. უფროის განმბანე მე უსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე, რამეთუ უსჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განჰმართლდე სიტყვათაგან შენთა და სძლო სჯასა შენსა. რამეთუ ესერა უსჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან, რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე, მასხურო მე უსუპითა და განმწმიდე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძუალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უსჯულოებანი ჩემნი აღხოცენ. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისაითა დამამტკიცე მე. ვასწავლნე უსჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცნენ. მიხსენ მე სისხლთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო; იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამეთუ უკუეთუმცა გენება მსხვერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხნი არა გთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემუსვრილი, გული შემუსვრილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღაშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა, შესაწირავი და ყოვლად დასაწუელი; მაშინ შესწირენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი.

 

ტროპარი, ხმა 8.

აჰა, ესერა, სიძე მოვალს შუა-ღამესა, და ნეტარ არს მონაჲ იგი, რომელი იპოვოს მღვიძარედ, ხოლო ვაი არს მონისა მის, რომელი იპოვოს უდებებით, იხილე სულო ჩემო, და ნუ გრულის ძილისათვის, რათა არა გამოვარდე სასუფეველისაგან, არამედ აღიმსთვე შუა-ღამესა და ხმობდი: წმიდა-ხარ, წმიდა-ხარ, წმიდა-ხარ, შენ ღმერთო ჩვენო, ღმრთისმშობელისა მიერ, შეგვიწყალენ ჩვენ.

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

კონდაკი, ხმა 4.

აწ ჟამი მოღვაწებისა გამობრწყინდა, წინაშე ბჭეთა მარხვისათა მსაჯული მოახლოებულ არს, აღვსდგეთ უკვე, ვიმარხვიდეთ და მოვიგოთ ცრემლნი, ლმობიერება და მოწყალება, და ვღაღადებდეთ: შეგცოდეთ უფროს ზღვის ქვიშისა, არამედ დამიტკბი, დამბადებელო ყოველთაო, რათა მოვიღოთ უხრწნელებისა გვირგვინი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

წარდგომა, ხმა 7.

შვენიერი ჟამი მარხვისა მოიწია, ძმანო. სულთა და ხორცთა ჩვენთა მოსწრაფე ვიქმნნეთ განწმედად, რათა სიწმიდით ვეჩვენნეთ დამბადებელსა და ღირს ვიქმნნეთ შვენიერებისა მისისა საწადელისა ხილვად, ვედრებითა მშობელისა მისისა, მხოლოჲსა უბიწოჲსა, დედისა მისისათა, და განათლებულნი მადლობით ვაქებდეთ წყალობასა მისთა, რომელი მოჰსცემს სულთა ჩვენთა აურაცხელსა დიდსა წყალობასა.

 

დასდებელნი მარხვისანი

კაცთმოყვარეო მაცხოვარ, რომელმან აღხოცენ ცოდვანი სოფლისანი, შეგვიწყალენ ჩვენ.

ძალნი ცათანი და დასნი ანგელოზთანი გაქებენ და იტყვიან: წმიდაო ღმერთო, შეგვიწყალენ ჩვენ; ეკლესიანი წმიდათანი და სიმრავლე მორწმუნეთა გაქებენ და იტყვიან: წმიდაო ძლიერო, შეგვიწყალენ ჩვენ; ძენი კაცთანი ფსალმუნითა და კურთხევითა გაქებენ და იტყვიან: წმიდაო უკვდაო, შეგვიწყალენ ჩვენ.

უფალო, მომხედენ მე მოწყალითა თვალითა, ეითარცა სახიერმან და მიითვალე აღსარებაჲ ჩემი.

ვიწყოთ ერნო უბიწოჲსა მარხვისა, რომელ არს სულთა ცხორებაჲ, ვმონებდეთ უფალსა შიშით, ზეთი სიხარულისაჲ ვიცხოთ თავთა ჩვენთა და წყლითა სიწმიდისაჲთა პირნი ჩვენნი განვიბანნეთ და ვითარცა გვისწავიეს, ესრეთ ვღაღადებდეთ: მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, მოგვიტევენ შეცოდებანი ჩვენნი, ვითარცა კაცთმოყვარე ხარ.

ლოცვაჲ ჩვენი შეიწირე, წმიდაო უფალო, და მოგვმადლე ჩვენ მოტევებაჲ ცოდვათა.

ნათლითა სავსე ესე ჟამი მარხვისა, რომელი განგვიწესე და მოგვანიჭე ჩვენ, ქრისტე ღმერთო, ლმობიერითა გონებითა, ღირს გვყვენ აღსრულებად ყოველნი წადიერებით, და ჯვარითა შენითა, მხოლოო კაცთმოყვარე, მშვიდობაჲ შენი მოგვმადლე.

სული ჩემი შეურვებული შეცოდებითა, შეგივრდების შენ, უფალო, შემიწყალე მე.

უფალო, დღენი ესე მარხვათა წარგვიმართე ჩვენ სიწმიდით აღსრულებად, და გამოგვიბრწყინვე ჩვენ სამართალთა შენთა წმიდა იგი ნათელი და ღირს მყვენ ჩვენ შეწირვად შენდა, მუხლთმოდრეკით ცრემლით ლოცვასა და გევედრებით: რამეთუ შენ ხარ მამაჲ ჩვენი და ჩვენ ყოველნი შვილნი შენნი და შენ ძრწოლით გადიდებთ და სახელსა შენსა ვხადით, რომელიცა იგი წოდებულ არს ჩვენ ზედა, ყოვლად სახიერო, ცოდვათა ჩვენთა სიმრავლე დაივიწყე.

ბნელსა ყინულსა ნაყროვანებისასა განვეშორნეთ და ნათელი მარხვისა, ბრწყინვალე შვენიერი, შევიმოსოთ ჩვენ.

მარხვა და სიწმიდე, ლოცვა, სიმდაბლე და გლოვა უბიწო, და შრომა მხურვალე სათნოებათა და აღსრულება მცნებათა და ბრძანებათა საღმრთოთა, ქრისტესა შევჰსწიროთ მსხვერპლად სულიერად და საკვერთხად ღმრთივბრწყინვალედ.

მადლი იგი მარხვისა გამოგვიჩნდა ჩვენ და ბნელი ვნებათა განაქარვა ძლიერად და ნათელი გამოგვიბრწყინდა.

განიფრთხვე და განიღვიძე სულო, და სულით ითქვემდ და სცრემლეოდე, და მარხვითა ტვირთი ცოდვათა განაგდე და მხურვალითა სინანულითა განერე ცეცხლისაგან, და გლოვითა კვართი ვნებათა განხეთქე, გლოვისა მომატყვებელი და შთაიცვი მადლი მოღვაწებისა.

ჰოჲ, სულო ჩემო, განიწმიდე თავი შენი საძაგელთა ვნებათაგან და ესრეთ იმარხევდ, რათა შეწირულ იყოს წინაშე ღმრთისა.

მარხვა უბრწყინვალეს მზისა გამობრწყინდა და ყოველთა გვახარებს ძალსა ძლიერისა ჯვარისასა, და საღმრთოსა ვნებათა ნათელსა და შვებასა წმიდისა აღდგომისასა გვიჩვენებს.

მადლითა მარხვისაჲთა განვიწმიდნეთ სულნი და გულითა ლმობიერითა უღაღადოთ უფალსა: შეგვიწყალენ ჩვენ დიდითა წყალობითა შენითა.

ჯვარო ქრისტესო, რომელი ავაზაკსა წარუძეღუ სარწმუნოებად, მეცა განმაძლიერე, სრბად გზასა მარხვისასა, რათა ღირს ვიქმნე თაყვანისცემად შენდა და განვსცხოველდე სულითა.

ძალითა ჯვარისათა ქრისტე, განგვაძლიერენ რა, უბიწოდ და წმიდად აღვასრულოთ ჟამი ესე წმიდათა მარხვათა.

ვიმარხოთ მარხვა, წმიდა სათნო უფლისა. ჭეშმარიტი მარხვა არს, ბოროტთა უცხო ყოფა, დამჭირვა ენისა, აღვირსხმა გულის-წყრომისა, და განშორება ბოროტთა გულისთქმათა, და ძვირის ზრახვისა, და ტყუილისა, და ცრუ ფიცისა. ამათგან უკვე კრძალულება არს მარხვა ჭეშმარიტი და სათნო და მომტევებელი ბრალთა სიმრავლისა.

დაგვიცევ, უფალო, მგალობელნი შენნი, რომელნი გვიხსნენ აღდგომითა შენითა.

იმარხა მაცხოვარმან ორმოცი დღე და მერე შეემშია მას, რათა აჩვენოს კაცთა ბუნებისა ქონება, და შენცა ნუვე დაჰხსნდები, სულო, მოგიხდეს თუ მაცთური, რამეთუ მარხვა და ლოცვა გქონან საჭურველად მას ზედა.

მოიხილე, უფალო, ზეცით წყალობითა შენითა, და გვაცხოვნენ ჩვენ.

მარხვამან მოსე ღმრთისმხილველად გამოაჩინა პირველ, და ილია ეტლითა ცეცხლისათა მფლობელ-ჰყო, და პავლე აღამაღლა მესამე ცამდე, ჩვენცა, სულო ჩემო, ვიმარხოთ ძვირთაგან, რათა აღვიტაცნეთ სიმაღლედ უვნებლობისა. ვითარ იგი მარხვითა დაჰსცა მტერი მხსნელმან ჩვენმან, ძმანო, ეგრეთვე ჩვენცა მარხვითა შევმუსრნეთ ისარნი და საბრთხენი მისი და რაჟამს ეგულებოდეს განცდაჲ ჩვენი, ვხმობდეთ მისა მიმართ: წარვედ ჩვენგან მართლ-უკუნ, სულო არა წმიდაო, შეგრისხენინ შენ ქრისტემან.

ისმინე, უფალო, ვედრებაი მონათა შენთა და შეგვიწყალენ ჩვენ.

ცოდვისა საქმენი მოიძაგნენ, სულო, და მცნებათა ქრისტესთა აღსრულებითა იშვებდ და მარხვითა, რათა ესრეთ მოიგო შვებაჲ წარუვალი და მოგცეს წყალობაჲ, რაჟამს იგი მოვიდეს განკითხვად ადამიანთა.

ვითარცა ფუფუნებით ვიშვებდეთ ჩვენ მარხვითა და ღმერთსა აღვამაღლებდეთ უკუნისამდე.

ნინეველთა რისხვაჲ თანა წარხადე მარხვითა და სინანულითა, და კვალად სოდომელნი ცეცხლითა დაჰსწვენ, ნაყროვანებით რა უშჯულოებდეს, ამისთვის გევედრები, ქრისტე, მომაქციე უღირსი ესე, და მიხსენ წარწყმედისა მათისაგან.

ვეძიებთ პირსა შენსა, უფალო, ნუ მარცხვენ ჩვენ.

შევსწირნეთ საქმენი კეთილნი, მარხვისა მიერ ღმერთსა, და განვეშორნეთ საქმეთაგან ბოროტთა, რათა საღმრთოთა საშვებელთა ღირს ვიქმნეთ მიმთხვევად საუკუნეთა.

გარდაემატნეს წყლულებანი სულსა ჩემსა, აღმომიყვანე მე განხრწნისაგან, ღმერთო ჩემო.

მარხვითა ელისე ყრმა იგი მომკვდარი აღადგინა, და აწ ჩვენცა, მორწმუნენო, მარხვითა ვნებანი მოვსწყვიდნეთ, რათა ცხოვრება სამარადისო ვპოოთ, და უკვდავებაჲ საუკუნოჲ მოვიგოთ.

ნათელო ჭეშმარიტო, ქრისტე ღმერთო, შეგვიწყალენ ჩვენ.

მომკვდარი სული ჩემი განაცხოველე, მხსნელო, მარხვითა და ლოცვითა შენდა მომართ მარადის მხედველი და მოსავი შენი, რათა ვღაღადებდეთ: დიდება ყოვლად დიდებულსა ჯვარცმასა შენსა, რომლითა გვაცხოვნენ ჩვენ.

მოსე, ვითარ იხილა უფალი მთასა ზედა სინასა, ხელნი განიპყრნა: უფალო, შემიწყალე მე.

სულიერი მარხვა ვიმარხოთ, ძმანო, ენითა ნუმცა ვიტყვით მზაკვარებასა, ნუცა დაუგებთ ძმათა საბრხესა, გინა შესაბრკოლებელთა, არამედ განვაბრწყინვნედ სინანულისა მიერ ლამპარნი სულისა ჩვენისანი და უღაღადოთ ქრისტესა ცრემლითა მხურვალითა: მოგვიტევენ ჩვენ შეცოდებანი ჩვენნი, კაცთმოყვარეო.

მოველოდე წყალობასა შენსა ზეცით, უფალო, და მაცხოვნე მე.

მარხვითა განგვწმიდენ, მოწყალეო, რომელი ეგე უფსკრულ ხარ წყალობისა, მოიხილე ჩვენ ზედა, რომელნი გევედრებით შენ, და მოხედენ აღპყრობასა ხელთა ჩვენთასა, რომელმან განიპყრენ ძელისა ჯვარსა ზედა უხრწნელნი მკლავნი შენნი, ქრისტე, ყოველთა კაცთათვის, მხოლოო დამბადებელო ანგელოსთაო.

ლოცვასა შევსწირავთ შენდამი, ღმერთო, რამეთუ ნათელ არიან ბრძანებანი შენნი.

განვაბრწყინვეთ მარხვისა მიერ ხორცნი, განვაპოხოთ სული სათნოებითა, და გლახაკნი გამოვზარდოთ, რათა ჩვენცა ვპოოთ საუკუნო სიმდიდრე და ღმერთსა აღვამაღლებდეთ.

განძლიერებული გულითა, დამდაბლებული სულითა ვღაღადებ შენდამი მოწყალე: ღმერთო ჩემო, შემიწყალე მე.

ჰოი, სულო, იმარხევდ ბოროტთაგან და სათნოებათაგან იშვებდ და ვნებათა კარსა ნუ განუღებ, რათა ქრისტე მეუფე თანამკვიდრად შეიწყნარო.

განმაძლიერე მე, ქრისტე, რათა არა შემძრას მტერმან მცნებათა შენთაგან, ღმერთო ჩემო, შემიწყალე მე.

ურჩებისა ნაყოფითა მომკვდარი სული ჩემი, ჭეშმარიტითა მარხვითა და სინანულითა ცხოველ-ჰყავ, ქრისტე ღმერთო, ვითარცა მრავალმოწყალე ხარ, და მარადის გზათა კეთილთა და წრფელთა სლვაჲ მომმადლე წმიდათა შენთა მცნებათასა. ცრემლით შეგივრდები შენ, რათა დიდებაჲ შენი ვიხილო მე, ყოველთა მოსურნეთა შენთა თანა, და დიდების მეტყველებით გადიდებდე შენ, ჰოჲ, ყოვლად სახიერო.

შემიწყალე მე, ქრისტე, მიხსენ მე ბოროტისაგან და ნებასა შენსა წარმიმართე.

პირველ ცეცხლითა ეტლისათა აღტაცებულ იქმნა ილია, და მარხვითა განბრწყინდა. ამის მოშურნე იქმენ, ჰოჲ, სულო ჩემო, და ვნებანი ხარცთანი მარხვითა მოაკვდინენ.

წყალობაჲ შენი, უფალო, თანა-მავალ მეყავნ ჩვენ, ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩვენისასა.

აჰა, ესერა ჟამი მარხვისა მოიწია, რომელი გამოგვიბრწყინვებს ჩვენ ნათელსა ცხორებისასა, ხოლო შენ, სულო, ნუ უდებ-იქმნები მცონარებითა, არამედ გულსმოდგინედ ღაღად-ჰყავ, სახიერ, შემიწყალე მე.

შენდობაჲ ცოდვათაჲ და მიტევებაჲ მოგვმადლე, მაცხოვარ, მგალობელთა შენთა, ვითარცა მოწყალე ხარ.

ჰოჲ, ვითარ სანატრელ-არს ჟამი ესე მარხვისა, ქრისტე მრავალმოწყალე, რომელი ესე მოგვეც ყოველთა მორწმუნეთა, საძლეველად ვნებათა და განსაწმედელად ცოდვათა, საცხორებელნი ესე ნიჭნი მადლთანი მოგვანიჭენ, ამისთვის გევედრებით, მაცხოვარ, რათა ზიარ-მყვნე ყოველთა კეთილთა.

ვითარცა ცხოვარი შევსცთი და ვითარცა მწყემსი განგარისხე, მომიძიე მე, უფალო, შეცოდებული მონაჲ, გევედრები.

წმიდანო ანგელოსთა ძალნო, და ყოველნო საღმრთონო წმიდანო კრებულნო, ყოვლად-დიდებულნო, აწ გულსმოდგინედ ევედრენით სახიერსა ღმერთსა, რათა საღმრთო ესე ჟამი მარხვისა დაუბრკოლებელად განვლოთ და მძლე-ვექმშეთ გამომცდელსა ჩვენსა.

გულსა ჩემსა შემუსვრილსა და დამდაბლებულსა შევსწირავ შენდამი, მაცხოვარ, შეიწირე გევედრები, მომხედენ და შემიწყალე მე.

განვეყენნეთ ჩვენ საცთურისაგან, და შევიდეთ ასპარეზსა წმიდათა მარხვათასა, და ლოცვითა და მარხვითა ღმერთი მოვიძიოთ და სიბოროტე სრულიად დავივიწყოთ და ვხმობდეთ სულ-თქმით: შეგცოდეთ, ქრისტე მეუფეო, შეგვიწყალენ ვითარცა ნინეველნი და ზეცათა სასუფეველსა შენსა, ღირს მყვენ მოყვარეთა შენთა თანა.

ჟამი მომმადლე სინანულისაჲ ღაღადებად, მაცხოვარ, შეგცოდე, შემიწყალე მე.

მარხვითა სიწმიდე მოვიგოთ, და მივეახლნეთ მთასა მათ სათნოებათასა და ვისმინოთ ბრძანებაჲ საღმრთოჲ, რამეთუ იტყოდეს იგი ჩვენთვის წყალობასა.

საყდარი იგი ქრისტესი მოიხსენენ, რათა არა გრცხვენეს მუნ, ჰოჲ, სულო ჩემო.

გამობრწყინდა მადლი შენი, უფალო, გამობრწყინდა სინათლე სულთა ჩვენთა და განმაბრწყინვებელი. ეჰა, ჟამი შეწყნარებული, ეჰა, ჟამი სინანულისა, განვიშორნეთ ჩვენ საქმენი ბნელისანი და შევიმოსოთ ღმრთივბრწყინვალე საჭურველი ნათლისა, რათა ვრცელი და დიდი ესე უფსკრული მარხვისა წარვლოთ და ბრწყინვალესა მას ნავთსაყუდელსა შევევედრნეთ, მაცხოვრისა ჩვენისა მესამისა დღისა აღდგომასა, რომელი მოანიჭებს სულთა ჩვენთა დიდსა წყალობასა.

რომელმან უწყნი ყოველთა დაფარულნი, უშჯულოებათა ჩემთაგან მიხსენ და შემიწყალე მე.

მთასა ზედა ქორებსა მარხვითა განწმედილმან ილია, იხილა ღმერთი ნიავწვლილსა შინა მყუდროსა, და აწ ჩვენცა განვიწმიდოთ გული მარხვითა, და სინანულითა განვაბრწყინვოთ გონებაჲ, რათა ვიხილოთ ქრისტე მეუფე.

განძლიერდით უფლისა გულნი მგალობელთა მისთანი, აღახვენით პირნი თქვენი გალობად მისა.

ვითარცა ესე, ნეშტთა მათ ჭამადთაგან და ხორცისაგან განყენებაჲ ვისწრაფეთ, ეგრეთვე შური და მტერობა მოყვასთა, და სიძვა და ტყუილი, და სიქადული, და ყოველივე ბოროტი მოვიძაგოთ.

ხმასა მგალობელთა შენთასა ნუ უგულებელს-ჰყოფ, კაცთმოყვარე, არამედ შეგვიწყალენ ჩვენ.

ჟამი არს ესე სულო ჩემო, ჩვენებად ნაყოფთა ღირსთა სინანულისათა, ისწრაფე, განიფრთხვე და ხმა-ჰყავ ვედრებით ღმრთისა მიმართ, მარხვითა და ლოცვითა და ცრემლთა ღვარითა შემინდევ, მხსნელო, აურაცხელნი ცოდვანი ჩემნი.

აღმომიყვანენ ჩვენ გლახაკებისაგან ჩვენისა, ქრისტე, და მყოფნი ბნელისანი განგვანათლენ.

ღმრთისმშობელო, სასოო ყოველთა მვედრებელთა შენთაო, შენგან სასოებაჲ გვაქუს, შენგან ვიქადით. შენდა მომართ არს ყოველი სასოებაი ჩვენი. მეოხ-გვეყავ შენგან შობილისა მიმართ სულთა ჩვენთათვის.

ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ. ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო, შეგვიწყალენ. (3-ჯერ)

უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.

გამოკრებილი მარხვანიდან და უძველესი იადგარიდან.

ტექსტი გამოკრიბა და გამოსაცემად მოამზადა
თინათინ მჭედლიშვილმა