ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

ფსალმუნნი

ფსალმუნი 133

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. აჰა, ადიდეთ უფალი, ყოველნო მსახურნო უფლისა, რომელნიც უფლის სახლში დგახართ ღამღამობით.

1 აქა აკურთხევდით უფალსა ყოველნი მონანი უფლისანი, რომელნი სდგათ სახლსა უფლისასა, ეზოთა სახლისა ღმრთისა ჩუენისათა.
2 ზეაღაპყარით თქვენი ხელი სიწმიდისაკენ და აკურთხეთ უფალი. 2 ღამესა აღიპყრენით ჴელნი თქუენნი წმიდად მიმართ და აკურთხევდით, უფალსა.
3 გაკურთხოს სიონიდან უფალმა, ცისა და ქვეყნის შემოქმედმა. 3 გაკურთხოს შენ უფალმან სიონით, რომელმან ქმნა ცანი და ქუეყანაჲ. დიდებაჲ